Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
 4. Dostawa
 5. Metody płatności
 6. Odstąpienie od umowy
 7. Tryb postępownaia reklamacyjnego
 8. Zasady korzystania z porady stylizacyjnej online „Twoja stylizacja”
 9. Postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Alavande Butik dostępnego pod adresem www.alavande.pl
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.alavande.pl prowadzony firmę Aneta Pliszka Kobieca Przestrzeń wykonującego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Ogrody 29/57 85-870 Bydgoszcz NIP: 5542594139, REGON: 386033931, adres poczty elektronicznej: biuro@alavande.pl, tel: 794 012 005.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy www.alavande.pl, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Sklepu internetowego www.alavande.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.  

Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Alavande Butik dostępnego pod adresem www.alavande.pl
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.alavande.pl prowadzony firmę Aneta Pliszka Kobieca Przestrzeń wykonującego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Ogrody 29/57 85-870 Bydgoszcz NIP: 5542594139, REGON: 386033931, adres poczty elektronicznej: biuro@alavande.pl, tel: 794 012 005.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy www.alavande.pl, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Sklepu internetowego www.alavande.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.  

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Dokonanie zakupu Towaru nie wymaga rejestracji w Sklepie internetowym.
 2. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu.
 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji.  
 5. Wszystkie produkty prezentowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.  

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.alavande.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego.
 4. Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość wprowadzania modyfikacji w zakresie zamawianych Towarów, do czasu zatwierdzenia zamówienia.
 5. Aby sfinalizować zamówienie należy wybrać jeden z dostępnych sosobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie oraz podać wszystkie niezbędne dane, potrzebne do zrealizowania zamówienia tj. Imię i nazwisko, adres dostawy, email, telefon kontaktowy.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności oraz sposobu dostawy.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” lub równoznacznego.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, lub rówoznaczną, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail,
  o której mowa powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji niezwłocznie po opłaceniu zamówienia.
  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.  

Dostawa

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy. W przypadku oferowania przez Sklep możliwości skorzystania z darmowej dostawy informacja zostanie umieszczona na stronie Sklepu w widocznym miejscu Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Zakupione w Sklepie Towary są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.  
 3. Koszt przesyłki kurierskiej standardowego zamówienia wynosi 15 zł brutto.
 4. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostępności, Sprzedawca ma możliwość zrealizowania zamówienia częściami lub całościowo po skompletowaniu całego Zamówienia.
 5. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.
 6. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru Towaru przez Klienta potwierdzony próbą dostarczenia przez kuriera.
 7. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez firmę kurierską.
 8. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Towaru oraz czas dostawy Towaru przez przewoźnika.
 9. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 7 Dni Roboczych.
 10. Nie jest możliwy odbiór osobisty zakupionego Towaru.
 11. Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej  pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.  

Metody płatności

Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:

 1. Przelew bankowy na numer konta bankowego.
 2. Płatności online świadczone przez e-card lub PayU lub inne płatności ekspresowe (BlueMedia, Shoper, Przelewy24 etc).
 3. Płatności online natychmiastowe.
 4. Płatności kartą.Brak uznania należności z tyt. Ceny na rachunku Sprzedawcy w terminie
  2 dni od złożenia Zamówienia, powoduje anulowanie Zamówienia.
 5. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy mBiznes w Mbanku nr 72 1140 2004 0000 3902 7998 0202. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
 6. Płatności są obsługiwane przez spółkę mBank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, kod pocztowy: 00-850, KRS: 0000025237. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz mBank SA w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.  

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży należy przesłać stosowne oświadczenie na adres email biuro@alavande.pl.
 3. Bieg terminu o którym mowa w pkt 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt 1 nleży liczyć od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: ul. Ogrody 29/57 5-870 Bydgoszcz.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. Zwracany Towar nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania i musi posiadać oryginalnie przymocowane metki.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy sprzedaży:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.  

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową, regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady
 2. Wadą fizyczną Towaru jest jego niezgodność z umową sprzedaży, w sytuacji gdy Towar:
  a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru,
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.
 4. Nie stanowią o niezgodności towaru z Umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.)
 5. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem
  na adres biuro@alavande.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami. W mailu należy podać informacje dotyczącego zwracanego Towaru tj.
  nr zamówienia, wskazać reklamowany towar, załaczyć dowód zakupu, wskazać przyczynę reklamacji, załączyć zdjęcie wady lub uszkodzenia, zawrzeć zwięzły opis wady oraz datę wystąpienia.
 6. Reklamacja Towaru zakupionego w sklepie www.alavande.pl na terenie Polski jest możliwa w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
 7. Sklep internetowy ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.    
 8. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 11. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.  

Zasady korzystania z porady stylizacyjnej online "Twoja stylizacja"

 1. Klient ma możliwość skorzystać z odpłatnej usługi oferowanej przez sklep w postaci Porady stylizacyjnej.
 2. Szczegółowa zwartość oraz treść Porady stylizacyjnej zawarta jest w pakietach znajdujących się w zakładce na stronie sklepu pn. Twoja stylizacja.
 3. Warunkiem skorzystania z Porady stylizacyjnej jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Aby skorzystać z usługi Porady stylizacyjnej należy wybrać 1 z dostępnych pakietów, wypełnić formularz informacyjny i opłacić zamówienie z góry, wybierając 1 z dostępnych metod płatności.
 5. Podanie przez Klienta danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi przez Sklep.
 6. W przypadku niewystarczających informacji pozwalających na prawidłowe zrealizowanie usługi, Klient może zostać poproszony o uzupełnienie informacji.
 7. Dane zawarte w formularzu wypełnianego przez Klienta, wykorzystywane są wyłącznie
  w celu opracowania indywidulanej Porady stylizacyjnej. Dane te nie są w żaden inny sposób przetwarzane ani udostępniane.
 8. Ceny pakietów zawierają podatek Vat.
 9. Po opłaceniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie transakcji na wskazany adres email.
 10. Brak uznania należności z tyt. Ceny na rachunku Sprzedawcy w terminie
  2 dni od złożenia Zamówienia, powoduje anulowanie Zamówienia.
 11. Po otrzymaniu potwierdzenia na adres email, należy postępować zgodnie z otrzymaną instrukcją.
 12. Porady stylizacyjne realizowane są niezwłocznie od zaksięgowania płatności za zamówienie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.
 13. Na życzenie klienta Porada stylizacyjna może zostać zrealizowana w indywidualnie ustalonym terminie.
 14. Na życzenie klienta Porada stylizacyjna może zostać zmodyfikowana w oparciu
  o indywidualne oczekiwania klienta. W takim przypadku koszt Porady stylizacyjnej ustalany jest indywidualnie.
 15. Realizacją zamówienia przez sklep jest wysłanie Klientowi wyłącznie drogą elektroniczną produktu w postaci ebooka, zawierającego treść i elementy w zależności od wybranego pakietu. W przypadku pakietu zawierającego rozmowę ze stylistką online, termin ustalany jest indywidualnie.
 16. Klient ma możliwość odstąpić od realizacji Umowy sprzedaży Porady stylizacyjnej w ciągu 12 godzin od złożenia zamówienia. Wówczas w przypadku dokonania płatności przez klienta, zaksięgowane na rachunku Sprzedawcy środki zostaną w tożsamy sposób zwrócone Klientowi.
 17. W celu odstąpienia od umowy należy niezwłocznie przesłać stosowne oświadczenie na adres email:biuro@alavande.pl.  

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Treści i elemnty zamieszczone na stronie www.alavande.pl nie mogą być wyorzystane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Sprzedawcy
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.